Search
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
  • :
  • :

رساله و طرح مرکز موسیقی در شهر تهران

رساله و طرح مرکز موسیقی در شهر تهران

در این پست برای شما علاقه مندان رساله و طرح مرکز موسیقی در شهر تهران آماده شده است. شما میتوانید با دانلود این مجموعه به مطالعات نظری برای طراحی یک مرکز موسیقی دست پیدا کنیدو همچنین فایل دارای پلان اتوکد و عکس های طرح مدلسازی شده میباشد که در صورت نیاز به هرکدام میتوانید آنها دانلود نمایید.

این مجموعه کمک بسزایی برای ایده گرفتن در طراحی یک مرکز موسیقی میکند.

برای نمونه فهرست مطالعات را در زیر میتوانید مشاهده نمایید.

فهرست:

کلیات تحقیق.. ۱

مقدمه. ۲

۱-۱-طرح مسئله. ۴

۲-۱-ضرورت مسئله. ۶

۳-۱-اهداف تحقیق : ۷

فصل اول(تحلیل).. ۸

مطالعات محیطی.. ۸

۲-۱- جغرافیا ۹

۲-۱-۱- موقعیت و وسعت ریاضی.. ۹

۲-۱-۲- جغرافیای طبیعی.. ۱۰

۲-۱-۲-۱- نا همواری ها ۱۰

۲-۱-۲-۲-  آب و هوا ۱۱

۲-۱-۲-۳–  منابع آب.. ۱۲

۲-۱-۳- جغرافیای انسانی.. ۱۲

۲-۱-۳-۱- جمعیت و پراکندگی آن.. ۱۲

۲-۱-۳-۲- نژاد. ۱۳

۲-۱-۳-۳- مذهب۱۴

۲-۱-۴- جغرافیای سیاسی.. ۱۵

۲-۱-۴-۱- تقسیمات اداری و سیاسی.. ۱۵

۲-۱-۵- ۱جغرافیای اقتصادی.. ۱۵

۲-۱-۵-۱- کشاورزی.. ۱۵

۲-۱-۵-۲- دامداری.. ۱۶

۲-۲- تاریخ.. ۱۶

۲-۲-۱- تاریخچۀ شهر تهران.. ۱۶

۲-۲-۲-بررسی وضع موجود منطقه عباس آباد. ۲۰

۲-۲-۳-وضعیت بافت شهری و ساختار شبکه ارتباطی درمنطقه. ۲۲

۲-۲-۴-کاربری های شهری و منطقه ای. ۲۳

۲-۲-۵-محورهای عمده ارتباطی. ۲۶

۲-۲-۶- بناهای علمی، تاریخی و باستانی.. ۲۹

۲-۳- فرهنگ۲۹

۲-۳-۱- تحلیل ارزشی از خصوصیات و فرهنگ۲۹

فصل سوم. ۳۰

بخش اول: تعریف موسیقی

مبانی نظری.. ۳۱

۳-۱- تعریف هنرو موسیقی.. ۳۱

۳-۱-۱- تعریف هنر. ۳۱

۳-۱-۲- معانی و ریشه واژه موسیقی.. ۳۲

۳-۱-۳- موسیقی.. ۳۳

۳-۱-۴-تعریف موسیقی.. ۳۴

۳-۱-۵- تئوری موسیقی.. ۳۶

۳-۱-۶- موسیقی از دیدگاه فلاسفه و اندیشمندان.. ۳۷

۳-۱-۷- موسیقی در فلسفه ی یونان.. ۳۹

۳-۱-۸- نظرات بزرگان در مورد موسیقی.. ۴۱

۳-۱-۹- تئوری ها و نظریات پیدایش موسیقی.. ۴۱

۳-۱-۱۰- نظریات روانشناسی آفرینش موسیقی.. ۴۳

۳-۱-۱۰-۱- نظریه ی تعامل موسیقی.. ۴۳

۳-۱-۱۰-۲- شکل گیری الگوی صوتی.. ۴۳

آفرینش موسیقی.. ۴۴

۳-۱-۱۱-۱- شکل ، ریتم.. ۴۴

۳-۱-۱۱-۲- زیر و بمی.. ۴۵

۳-۱-۱۱-۳- آکورد. ۴۵

۳-۱-۱۲- رقص، نمایش، شعر، موسیقی؛ هنرهای اصیل و همزمان.. ۴۵

موسیقی عملی؛ سبکها و دوره ها ۴۶

۳-۱-۱۴- موسیقی تاریخی.. ۴۷

۳-۱-۱۳-۲- موسیقی مذهبی.. ۴۷

۳-۱-۱۳-۳- موسیقی فولکوریک۴۷

۳-۲- فیزیک صوت.. ۵۰

۳-۲-۱- تعاریف۵۰

۳-۲-۲- طبیعت و انتقال صوت.. ۵۰

۳-۲-۲-۱- موج.. ۵۰

۳-۲-۲-۲- طول موج.. ۵۰

۳-۲-۲-۳- سرعت صوت.. ۵۱

۳-۲-۲-۴- انکسار صوت.. ۵۱

۳-۲-۲-۵- تفرق صوت.. ۵۲

۳-۲-۲-۶- انعکاس صوت.. ۵۳

۳-۲-۲-۷- جذب صوت.. ۵۳

۳-۲-۲-۸- پژواک  ( Echo ) 54

۳-۲-۲-۸- تداخل امواج.. ۵۴

۳-۲-۳- شنوایی.. ۵۵

۳-۲-۳-۱- حدود شنوایی.. ۵۵

۳-۲-۳-۲- شدت صوت.. ۵۵

۳-۲-۳-۳- واحد شدت صوت.. ۵۶

۳-۲-۳-۴- قوت صدا ۵۶

۳-۲-۳-۵- پنهان کردن صدا ۵۶

۳-۲-۳-۶- خستگی شنوایی.. ۵۷

۳-۲-۳-۷- پایداری حس…. ۵۷

۳-۲-۴- تشدید ( رزونانس ) ۵۸

۳-۲-۴-۱- رزوناتور هلم هولتز. ۵۹

۳-۲-۴-۲- خاصیت جذب رزوناتور. ۵۹

۳-۲-۴-۳- تشدید کلی.. ۵۹

۳-۲-۵- ارتفاع صوت ( حدت صوت ) ۵۹

۳-۲-۵-۱- استاندارد ارتفاع صوت.. ۶۰

۳-۲-۵-۲- اثر دوپلر. ۶۰

۳-۲-۶- تیزی گوش۶۰

۳-۲-۶-۱- صداهای درونی.. ۶۱

۳-۲-۶-۲- صداهای ترکیبی.. ۶۱

۳-۲-۶-۳- طیف صدای انسان و وسایل موسیقی.. ۶۱

۳-۲-۶-۴- زنگ ( کیفیت ) ۶۲

۳-۲-۶-۵- تاثیر جهت حرکت صوت بر تمبر آن.. ۶۳

۳-۲-۷- فواصل موسیقی.. ۶۳

۳-۲-۸- میزان، گام و آکورد ( به تعبیر آقای پور تراب ) ۶۶

۳-۳- عوامل متشکله ی صوت موسیقایی.. ۶۶

۳-۳-۱- عوامل متشکله ی صوت موسیقایی.. ۶۶

۳-۳-۲- عوامل مشخصه ی کمی صوت.. ۶۷

۱- ارتفاع. ۶۷

۲- طنین.. ۶۷

۳- کشش صوت.. ۶۸

۴- دینامیسم ( نیرو یا شدت ) ۶۹

۳-۳-۳- عوامل مشخصه ی کیفیت صوت.. ۶۹

۳-۳-۳-۱- شکل.. ۷۰

۳-۳-۳-۲-  رنگ۷۱

۳-۳-۳-۳-  سایه روشن.. ۷۲

۳-۳-۳-۴- هماهنگی و هارمونی.. ۷۲

۳-۳-۴- خطوط ملودی.. ۷۳

۳-۳-۵-  وزن.. ۷۴

بخش دوم: مطالعات معماری.. ۷۵

۳-۴- ترکیب عناصر در موسیقی و معماری.. ۷۶

۳-۴-۱- تصویرگری در موسیقی و معماری.. ۷۶

۳-۴-۲- تکرار و تصویرگر هنری.. ۷۷

۳-۴-۳- تکرار عامل تعادل.. ۷۸

۳-۴-۴- عناصر معماری در ترکیب… ۷۹

۳-۴-۵- عناصر موسیقی ( اصوات ) در ترکیب۸۰

۳-۴-۵-۱- ملودی.. ۸۱

۳-۴-۵-۲- وضوح و خوانایی ملودی.. ۸۲

۳-۴-۵-۳- درازی ملودی.. ۸۲

۳-۴-۵-۴- حرکت در ملودی.. ۸۳

۳-۴-۵-۵- طرح و شکل مجموعه. ۸۴

۳-۴-۵-۶- ریتم.. ۸۵

۳-۴-۵-۷- ضرب.. ۸۶

۳-۴-۵-۸- متریک۸۶

۳-۴-۶- ترکیب هنری.. ۸۷

بخش سوم

مطالعات تحلیلی.. ۸۸

۳-۵-  بافت و تنالیته. ۸۹

۳-۵-۱- بافت۸۹

۳-۵-۲- بافت در موسیقی.. ۹۰

۳-۵-۳- سازبندی.. ۹۰

۳-۵-۴- موسیقی گوشه دار، موسیقی تغزلی.. ۹۱

۳-۵-۵- پیچیدگی و درهمی وزن.. ۹۱

۳-۵-۶- هوموفونی و پولیفونی.. ۹۲

۳-۵-۷- تونالیته. ۹۳

۳-۵-۸- گام. ۹۵

۳-۵-۹- بافت در هنر. ۹۶

۳-۶- حرکت۹۷

۳-۶-۱- حرکت در موسیقی.. ۹۷

۳-۶-۲- فعالیت در موسیقی.. ۹۷

۳-۶-۳- جابجایی.. ۹۸

۳-۶-۴- حرکت پیوسته و نوبتی.. ۱۰۰

۳-۶-۵- حرکت در فرم. ۱۰۰

۳-۶-۶- حرکت در شکل.. ۱۰۱

۳-۶-۷- حرکت در هنر. ۱۰۱

۴-۱- بررسی آثار کالبدی یا حجمی.. ۱۰۲

۴-۱-۱- فضای شهری  (URBAN SPACE) 103

۴-۱-۲- سیمای شهر  (IMAGE OF CITY) 104

۴-۱-۳- منظر شهری   (TOWNSCAPE) 104

۴-۲- تلفیق ایستایی و زیبایی در فرم سازه ها ۱۰۵

مزیت های TFS.. 106

۴-۳- ایمنی در برابر آتش سوزی.. ۱۰۶

۴-۴- اصول پایه در طراحی.. ۱۰۷

۴-۴-۱- معیارهای طراحی در تالارهای موسیقی.. ۱۰۷

۴-۴-۲-کیفیتهای موسیقایی آکوستیک۱۰۹

بخش چهارم :بررسی مصادیق پروزه 

۴-۴-۳-  ضوابط و استانداردهای معماری در طراحی تالارها ۱۱۵

معرفی و بررسی نمونه هایی از تالارهای موسیقی.. ۱۱۸

۱۱۳۴-۵-۱- اپرای سیدنی،اپرایی برای آینده. ۱۱۸

۴-۵-۲- سالن کنفرانس ناتینگهام. ۱۲۰

۴-۵-۳- تالار فنلاند،هلسینکی.. ۱۲۱

فصل چهارم..

۵-۳- برنامه فیزیکی طرح (جدول).. ۱۲۴

سالن کنسرت اصلی: ۱۲۴

سالن چند منظوره: ۱۲۷

 اداری: ۱۲۸

آموزشی.. ۱۲۹

 فروشگاه….. ۱۳۰

فضاهای پزوهشی: ۱۳۰

کتابخانه. ۱۳۱

فضاهای خدماتی : ۱۳۱

 گالری.. ۱۳۳

فصل پنجم.. ۱۱۸

 بخش اول:  

۵-۲- توصیف طرح.. ۱۳۵

۵-۲-۱- توصیف ایده کلی طرح.. ۱۳۵

۵-۲-۲- احکام استخراجی از منبع موسیقی.. ۱۳۸

حرکت عمودی و افقی.. ۱۳۹

حرکت موجی.. ۱۴۱

۵-۲-۳- احکام استخراجی از منبع معماری.. ۱۴۲

۵-۴-۲-روند طراحی. ۱۴۵

بخش دوم:تجزیه وتحلیل سایت پیشنهادی

۵-۲-۳-معرفی سایت پیشنهادی. ۱۴۶

۵-۲-۳- تحلیل سایت. ۱۴۸

۵-۲-۳-عکس از سایت. ۱۴۹

۵-۲-۳-همجواری ها. ۱۵۰

۵-۲-۳-دلایل انتخاب سایت. ۱۵۲

منابع و ماخذ.. ۱۵۵

رساله و طرح مرکز موسیقی در شهر تهران

 

برای دانلود فایل مورد نظر خود از طریق لینک های زیر اقدام به خرید نمایید.

در صورت بروز هرگونه مشکل با ما تماس بگیرید.

 

 

بازدیدها: 107
دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
اطلاع رسانی